فنتیل آمین
منتول
1و3 دی متیل آمیل آمین
کامفور
ویتامین D
بنزوئیل پراکسید
بنزوکائین
گلیکولیک اسید
سدیم آسکوربیل فسفات
لیدوکایین
بیوتین
سرامید