میکروسکوپ

اتوکلاو

تخمیر حالت جامد

تخمیر غوطه ور

همجوشی سلولی