یدین مونوکلراید = یدین کلراید = کلرین یدید = یدین کلردار

Iodine monochloride = Iodine chloride = Chlorine iodide

 • کد: 804771
 • اسم ماده: یدین مونوکلراید
 • فرمول شيميايي: ICl
 • جرم مولی: 162.35 گرم بر مول
 • غلظت: 3.1 g/cm3 در دمای 29 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 14 الی 27 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 97 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر
 • خلوص: ≥97.0 درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 100 و 250 گرمی
 • اسیدیته: 5 الی 7 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر  یا مایع قهوه ایی تیره
 • دماي نگهداري: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS07 ،GHS05
یدین مونوکلراید مرک

ویژگی

مونوکلرید ید یک ترکیب اینترهالوژن با فرمول ICl است. این یک ترکیب شیمیایی قهوه ای قرمز است که در دمای اتاق ذوب می شود. به دلیل تفاوت در الکترونگاتیوی ید و کلر، این مولکول بسیار قطبی است و به عنوان منبع I+رفتار می کند.

مونوکلرید ید در اسیدهایی مانند HF و HCl محلول است اما با آب خالص واکنش داده و HCl و ید را ایجاد می کند:

4 ICl + 2 H2O → 4 HCl + 2 I2 + O2

کاربرد

ICl یک معرف مفید در سنتز آلی است. به عنوان منبع ید الکتروفیل در سنتز برخی از یدهای آروماتیک استفاده می شود. همچنین پیوندهای C -Si را می شکند. ICl همچنین به پیوند مضاعف در آلکن ها اضافه می کند تا آلکان های کلرو-یدو را به دست آورد.

RCH=CHR′ + ICl → RCH(I)–CH(Cl)R′

همچنین می توان از آن برای تهیه یدات، در واکنش با کلرات استفاده کرد. کلر به عنوان یک محصول جانبی آزاد می شود.

شرایط نگهداری

درون ظروف فلزی یا فلزی سبک وزن نگهداری نشود. از نور محافظت شود. درب آن محکم بسته شده باشد. در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.