ملاتونین
رزورسینول
نیکوتین آمید
هیدروکینون
ال-سیستئین
کلوبتازول پروپیونات
کوجیک اسید
ستیل الکل
آلانتوئین
اکسید روی