عوامل جهش زا

عوامل جهش زا (موتاژن) یک عامل فیزیکی یا شیمیایی است که می تواند باعث جهش در DNA شود و فرکانس آنها را بالاتر از سطح پس زمینه طبیعی افزایش دهد.

آنها ممکن است مستقیماً به دلیل اعمال خود به DNA آسیب برسانند که اغلب منجر به خطاهای همانندسازی می شود. جهش‌ها به‌طور تصادفی رخ می‌دهند، یعنی مطابق با نیاز ارگانیسم هدایت نمی‌شوند. عوامل محیطی باعث ایجاد اکثر جهش ها می شوند، اما می توانند در آزمایشگاه با استفاده از مواد شیمیایی، تشعشع یا محرک های فیزیکی نیز ایجاد شوند. این جهش‌زاها ممکن است سرطان‌زا باشند، زیرا جهش‌های متعدد می‌تواند منجر به سرطان در حیوانات شود، البته نه لزوما در همه موارد.

همه عوامل جهش زا علائم جهش زایی مشخصی را نشان می دهند، در حالی که برخی از مواد شیمیایی می توانند به دلیل فرآیندهای سلولی جهش زا شوند.

عوامل جهش زا

انواع عوامل جهش زا

جهش زاها را می توان بر اساس منشاء آنها به سه نوع عمده طبقه بندی کرد. آن ها هستند:

 1. جهش زا فیزیکی
 2. جهش زا شیمیایی
 3. جهش زا بیولوژیکی

عوامل جهش زا فیزیکی

 • الف: تشعشعات با انرژی بالا
 • ب: افزایش دما

الف. تشعشعات

 1. پرتوهای یونیزان: اشعه ایکس و گاما. پرتوهای آلفا و بتا؛ الکترون‌ها، نوترون‌ها، پروتون‌ها و سایر ذرات سریع‌السیر
 2. پرتوهای غیر یونیزان: اشعه ماوراء بنفش و نور مرئی.
پرتوهای یونیزان

فرآیندی که توسط آن پرتوهای یونیزان باعث ایجاد جهش می شود، هنوز ناشناخته است. تشعشعات یونیزان با آسیب رساندن به ستون فقرات پلی قند-فسفات DNA باعث تغییرات کروموزومی مانند شکست، حذف، افزودن، وارونگی و جابجایی می شود.

عملکرد فعال اکسیژن در هنگام شکستن مولکول DNA ناشی از تشعشعات یونیزان پیش بینی می شود زیرا اکسیژن برای تولید H2O2 و HO2 لازم است، که ممکن است باعث شکسته شدن مولکول DNA در آب تابش شده شود.

رایج ترین منابع آزمایشگاهی شامل کبالت-60 و سزیم-137 است.

پرتوهای غیر یونیزان

اشعه ماوراء بنفش (UV) یک تشعشع غیر یونیزه است که ممکن است باعث جهش شود.

موثرترین طول موج فرابنفش برای القای جهش حدود 2600 انگسترم است. این طول موجی است که به بهترین وجه توسط DNA جذب می شود و در آن پروتئین ها انرژی کمی را جذب می کنند.

برخی از راه هایی که اشعه ماوراء بنفش باعث ایجاد جهش می شود عبارتند از: حذف پایه، شکستن رشته، اتصال متقابل و تشکیل دایمرهای نوکلئوتیدی.

اشعه ماوراء بنفش سه نوع است:
 • UV-A دارای طول موج 320 نانومتر (محدوده نزدیک به مرئی) است و شناخته شده است که باعث دیمر شدن پیریمیدین ها می شود. این شکل خاص از دیمریزاسیون پیریمیدین، ساختار DNA را تغییر می‌دهد و از ایجاد چنگال همانندسازی در طول فرآیند همانندسازی جلوگیری می‌کند. چنین دیمریزاسیون می تواند اثرات منفی بر سلامت داشته باشد.
 • UV-B دارای طول موج 290-320 نانومتر است و برای DNA بسیار کشنده است.
 • UV-C دارای طول موج 180-290 نانومتر است که عمدتاً توسط لایه اوزون جذب می شود و کشنده ترین و سرطان زاترین است.

ب. افزایش دما

 • سرعت تمام واکنش های شیمیایی تحت تأثیر دما است.
 • افزایش دما به میزان 10 درجه سانتی گراد سرعت جهش را دو یا سه برابر می کند.
 • پایداری حرارتی DNA و سرعت واکنش سایر مواد با آن هر دو تحت تأثیر دما قرار می گیرند که پیوندهای هیدروژن و فسفودی استر در DNA را نیز از بین می برد.

عوامل جهش زا شیمیایی

بسیاری از ترکیبات شیمیایی برای افزایش تغییرپذیری ژن ها شناخته شده اند.

آزمایش اورباخ و رابسون (Auerbach and Robson’s) با مگس سرکه نر در سال 1947، با استفاده از گاز خردل و مواد مرتبط مانند نیتروژن و سولفور خردل، روغن خردل و کلراستون، اولین آزمایشی بود که نشان داد مواد شیمیایی می توانند جهش ایجاد کنند.

عوامل جهش‌ زا ی شیمیایی به دو روش زیر بر DNA کروموزومی تأثیر می‌گذارند:

 1. تغییر مستقیم ژن
 2. خطای کپی

جهش زاهای شیمیایی را می توان به دسته های مختلفی طبقه بندی کرد، مانند:

 • بازهای آنالوگ
 • عوامل بینابینی
 • یون های فلزی
 • عوامل آلکیله کننده
 • الف: بازهای آنالوگ

این مواد دارای ویژگی های ساختاری با بازهایی مانند پورین ها و پیریمیدین ها هستند.
5-برومو اوراسیل و آمینوپورین دو آنالوگ باز رایج هستند که به عنوان جهش زاهای شیمیایی در نظر گرفته می شوند.
آنالوگ‌های باز به دلیل شباهت‌های ساختاری بین این عوامل و بازهای DNA در طول همانندسازی در ساختار DNA ادغام می‌شوند.
مانند آدنین، آمینوپورین می تواند با C یا T جفت شود تا یک جفت باز تشکیل شود (اگرچه جفت شدن باز با C نادر است).
برخی از آنالوگ های پایه اضافی، از جمله یورتان تریازین، کافئین (موجود در قهوه، چای و نوشابه ها)، فنل و مواد سرطان زا، آکریدین ها (پروفلاوین، و غیره)، و دیگران، به طور مشابه جهش زا هستند.

 • ب: عوامل بینابینی

مولکول های بینابینی ساختار حلقه هتروسیکلیک آبگریز دارند که شبیه ساختار حلقه جفت باز است.

این عوامل خود را در مارپیچ DNA جاسازی می‌کنند و باعث تداخل در رونویسی، تکثیر و جهش می‌شوند که اغلب یک جهش تغییر چارچوب است.

برخی از عوامل متداول متداول عبارتند از:

 • اتیدیوم بروماید (Ethidium bromide)
 • پروفلاوین (Proflavine)
 • آکریدین اورنج (Acridine orange)
 • اکتینومایسین D
 • دانوروبیسین (Daunorubicin)
 • ج: یون فلزی

گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) توسط یون‌های معدنی مانند نیکل، کروم، کبالت، کادمیوم، آرسنیک، کروم و آهن تولید می‌شوند که منجر به هیپرمتیلاسیون DNA می‌شوند. این باعث آسیب به DNA می شود و روند ترمیم DNA را مسدود می کند.
برای بسیاری از موجودات، برخی از مواد شیمیایی معدنی مانند کلرید منگنز جهش زا هستند، زیرا کلسیم را متصل می کنند و با یکپارچگی ساختار کروموزوم تداخل می کنند.

 • د: عوامل آلکیله کننده

این مواد شیمیایی با القای گروه های آلکیل باعث آسیب DNA می شوند.

معرفی گروه آلکیل یونیزاسیون را افزایش می دهد و منجر به اشتباهات جفت باز می شود که در نهایت باعث ایجاد سوراخ هایی در رشته DNA می شود و اثر جهش زایی مستقیمی روی مولکول DNA دارد.

برخی از عوامل آلکیله کننده رایج عبارتند از:

 • اسید نیتروس (Nitrous acid)
 • اتیل نیتروزورا (Ethylnitrosourea)
 • متیل هیدرازین (Methylhydrazine)
 • داکاربازین (Dacarbazine)
 • فرمالدئید (Formaldehyde)
 • وینیل کلرید (Vinyl chloride)
 • اپوکسیدها (Epoxides)
 • دی متیل و دی اتیل سولفونات (Dimethyl and diethyl sulphonate)
 • متیل و اتیل متان سولفونات (Methyl and ethyl methanesulphonate)
 • نیتروزوگوانادین (Nitrosoguanadine)

با این حال، این مواد را می توان در طول فرآیند ترمیم DNA با فرآیند دپوریاسیون از DNA حذف کرد.

عوامل جهش زا بیولوژیکی

آن شامل:

 1. ترانسپوزون ها و توالی های الحاقی (IS)
 2. ویروس ها
 3. باکتری ها
 • الف: ترانسپوزون ها و توالی الحاقی

آنها واحدهای DNA هستند که جابجایی و تکثیر قطعه DNA را به خودی خود انجام می دهند.
توالی های الحاقی یا IS کوتاه ترین ترانسپوزون ها هستند (طول بین 10 تا 50 جفت باز).
از آنجایی که IS و ترانسپوزون به اطراف DNA مهاجرت می کنند، هر دو به عنوان ژن های پرش نامیده می شوند. وقتی ترانسپوزون ها در DNA کروموزومی قرار می گیرند، عملکرد ژن ها مختل می شود.
اطلاعات مربوط به آنزیم ترانسپوزازها، که به ایجاد مکان انتقال جدید در DNA کمک می کند، توسط IS و ترانسپوزون ها کدگذاری می شود.

معمولاً سه نوع ترانسپوزون یافت می شود. آن ها عبارتند از:
 • ترانسپوزون های تکراری: ترانسپوزون هایی که جایگاه اصلی را حفظ کرده و کپی آن را جابجا می کنند.
 • ترانسپوزون های محافظه کارانه: ترانسپوزون اصلی خودش را جابجا می کند.
 • رتروترانسپوزون ها: این ترانسپوزون ها از طریق واسطه های RNA جابه جا می شوند.
 • ب:ویروس ها

قرار دادن DNA ویروسی در ژنوم ممکن است منجر به اختلال در عملکرد ژنتیکی شود.
ویروس ها باعث حذف، درج و تغییر نقطه، از جمله جایگزینی باز می شوند.
گزارش شده است که تحریک مکانیسم های ترمیم مستعد خطا (prone-to-error) در سلول ها به جهش زایی ناشی از ویروس مرتبط است.
گزارش شده است که ویروس روس سارکوما (Rous sarcoma) باعث ایجاد سرطان می شود.

 • ج:باکتری ها

گونه های فعال اکسیژن توسط برخی از باکتری ها تولید می شوند که باعث التهاب می شوند، مانند هلیکوباکتر پیلوری، که منجر به آسیب DNA و کاهش ترمیم DNA می شود.
هلیکوباکتر پیلوری با تقویت سیتیدین دآمیناز (AID)، یک آنزیم ویرایش کننده DNA/RNA که جهش زایی و سرطان را به هم مرتبط می کند، بر یکپارچگی ژنوم تأثیر می گذارد.

اثرات مثبت عوامل جهش زا

 1. سیر تکاملی (Evolution)
 2. انطباق (Adaptation)
 3. مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها (Antibiotic Resistance in Bacteria)
 • سیر تکاملی

تغییرات در مخزن ژنی که در نهایت به تکامل زندگی در طول زمان کمک کرد، ناشی از جهش است.

انتخاب طبیعی به جمعیت‌هایی با انواع جهش‌ها اجازه داده است که باقی بمانند، در حالی که جمعیت‌هایی که قادر به انطباق با تغییرات محیطی یا تکامل در نتیجه آن تغییرات نبودند، در نهایت نابود می‌شوند.

یکی از این مراحل تکامل ژنتیکی شامل ایجاد رنگ پوشش توسط حشرات و حیوانات برای استتار است.

انطباق

آپولیپوپروتئین A1-Milano یا ( Apo A1M)، یک پروتئین جهش یافته، در یک گروه کوچک ایتالیایی یافت می شود.

آپولیپوپروتئین نرمال پروتئینی است که مسئول انتقال کلسترول است.

شکل جهش یافته آپولیپوپروتئین علاوه بر حذف کلسترول و حل کردن پلاک ها دارای ویژگی های آنتی اکسیدانی است و به جمعیت ایتالیایی از بیماری های قلبی کمک کرده است.

مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها

جهش در بسیاری از باکتری ها آنها را قادر می سازد تا حضور داروهای آنتی بیوتیکی را تحمل کنند. جهش ها منجر به سویه های باکتریایی می شوند که به آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند.

اثرات منفی عوامل جهش زا

 1. یک جهش نادرست منجر به کم خونی سلول داسی شکل در ژن سلول زایا-گلوبین در کدون 6 می شود. با این جهش، والین جای اسید گلوتامیک را در موقعیت 6 در پروتئین اصلی می گیرد. هموگلوبین، پروتئینی که اکسیژن را حمل می کند، تحت تأثیر منفی این تغییر قرار می گیرد.
 2. برخی از آفت‌کش‌ها، از جمله روتنون، پاراکوات و مانب، می‌توانند باعث جهش‌های ژنی شوند، مانند تغییرات جفت باز، که ممکن است منجر به بیماری‌های عصبی مانند پارکینسون شود.
 3. رتینوبلاستوما یا تومورهای شبکیه در کودکان.
 4. اختلالات ژنتیکی شامل بیماری تای ساکس، فنیل کتونوری، کوررنگی و فیبروز کیستیک است.
عوامل جهش زا

تست جهش زایی

شناسایی ترکیباتی که به طور بالقوه ساختار ژنتیکی سلول‌های سوماتیک یا زایا را تغییر می‌دهند، هدف آزمایش جهش‌زایی است که بر تصمیمات نظارتی تأثیر می‌گذارد.

تغییرات ژنتیکی معمولاً پس از مدت طولانی پس از قرار گرفتن در معرض جهش‌زا ظاهر می‌شوند، برخلاف اکثر انواع دیگر سمیت.

معمولاً سه نقطه پایانی برای ارائه ارزیابی کافی از پتانسیل جهش زایی ارزیابی می شود. آن ها هستند:

 1. جهش ژن
 2. انحرافات ساختاری کروموزوم
 3. انحرافات عددی کروموزوم

معمولاً مطالعات in vitro و in vivo مورد استفاده قرار می گیرند:

مطالعات in vitro

 • تست جهش معکوس باکتریایی – تست ایمز
 • تست انحراف کروموزوم پستانداران
 • آزمایش جهش ژن سلولی پستانداران
 • UDS در سلول های پستانداران

مطالعات in vivo

تست جهش کشنده غالب جوندگان
سنجش انتقال ارثی موش
تست لکوس مخصوص موش
تجزیه و تحلیل تبادل کروماتید خواهر (SCE) در اسپرماتوگونی
تست UDS در سلول های بیضه
سنجش جهش ژن سوماتیکی و سلول زایای جوندگان تراریخته
تست میکرونوکلئوس اریتروسیت پستانداران

آنتی موتاژن

این عاملی است که می تواند یک جهش زا را غیرفعال کند، از عمل جهش زا جلوگیری کند، یا از تعامل جهش زا با DNA جلوگیری کند.

ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم آنزیم های مسیرهای ترمیم، نوترکیبی و تکثیر DNA را تحریک، مهار یا غیرفعال کند.

آنتی جهش زاها را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

 1. Desmutagens
 2. آنتی موتاژن های زیستی
 • Desmutagens

اینها ترکیباتی هستند که از طریق فعل و انفعالات آنزیمی یا شیمیایی، تا حدی یا به طور کامل جهش‌زاها را قبل از اینکه جهش‌زا روی ژن‌ها اثر بگذارد غیرفعال می‌کنند.

آنتی موتاژن های زیستی

اینها آنتی جهش زاهای واقعی هستند که پس از آسیب جهش زا به ژن ها، جهش را سرکوب می کنند. DNA آسیب دیده توسط جهش زا توسط آنها ترمیم و تکثیر می شود که باعث کاهش فراوانی جهش ها می شود.

مکانیسم آنتی جهش زایی

مکانیسم های اصلی ضد جهش زایی را می توان به طور کلی به شرح زیر توصیف کرد:

 1. غیرفعال سازی شیمیایی یا آنزیمی
 2. جلوگیری از تشکیل گونه های فعال
 3. پاکسازی
 4. از بین بردن رادیکال های آزاد آنتی اکسیدانی

غیرفعال سازی شیمیایی یا آنزیمی

مواد مختلف می توانند به طور مستقیم جهش زاهای متعددی را غیرفعال کنند، زیرا آنها واکنش پذیر هستند و نه تنها روی DNA بلکه روی پروتئین ها و آنزیم ها نیز اثر می گذارند.

هم محرک‌ها و هم مهارکننده‌های آنزیم‌های سیتوکروم P-450، از جمله ایندول-3-کاربینول، با فعالیت‌های ضد جهش زا و ضد سرطان مرتبط هستند.

مثال:

 • ایزوتیوسیانات ها مانند بنزیل ایزوتیوسیانات
 • آنتی اکسیدان هایی مانند 2، 3 ترت بوتیل-4-هیدروکسی آنیزول (BHA).

جلوگیری از تشکیل گونه های فعال

بسیاری از جهش‌زاها یا سرطان‌زاهای ژنوتوکسیک قبل از تبدیل شدن به گونه‌های الکتروفیلیک (نوع فعال) و تعامل با DNA، باید از نظر متابولیکی یا بیولوژیکی فعال شوند.

اگرچه این فرآیندها اغلب در کبد اتفاق می‌افتند، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد سایر اندام‌ها، به ویژه GIT، می‌توانند متابولیسم را نیز فعال کنند.

مثال:

 • ترکیبات N-nitro اغلب از تعامل بین آمین های ثانویه یا سوم و نیتریت در معده ایجاد می شود.

پاکسازی

چندین دسموتوژن می توانند به جهش زاهای غذایی متصل شوند یا آنها را جذب کنند تا آنها را حذف کنند.

جهش زا اغلب در این مرحله تغییر نمی کند اما نمی تواند با DNA تعامل داشته باشد.

مثال:

 • کلروفیلین و برخی از فیبرهای غذایی.

آنتی اکسیدان و حذف رادیکال های آزاد

رادیکال های آزاد می توانند به DNA آسیب برسانند، منجر به جهش زایی و سمیت سلولی شوند و در نتیجه برای توسعه سرطان بسیار مهم هستند.

گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) می‌توانند باعث جهش شوند و از ترمیم DNA جلوگیری کنند که برخی از ژن‌های سرکوب‌کننده تومور را غیرفعال می‌کند و منجر به سرطان می‌شود.

مواد ضد جهش زا متعددی دارای خواص آنتی اکسیدانی یا مهار رادیکال های آزاد هستند و می توانند به سرعت اکثر رادیکال های آزاد را خنثی کنند، به ویژه آنهایی که نیمه عمر کوتاهی دارند.

مثال:

 • رادیکال OH

ترکیبات ضد عوامل جهش زا

کلاس های اصلی ترکیبات ضد جهش زا عبارتند از:

 • 1- ویتامین ها

ویتامین های C و E در برابر ناهنجاری های کروموزومی ناشی از دوکسوروبیسین ضد جهش زا هستند.
گزارش شده است که ویتامین های A، C و E نسبت به جهش زایی ناشی از متیل آزوکسی متانول (MAM) در سویه TA100 سالمونلا تیفی موریوم ضد جهش زایی هستند.
هنگامی که ویتامین C (اسید اسکوربیک) همراه با آفت کش داده می شود، به طور قابل توجهی فراوانی جهش های ناشی از آفت کش ها را کاهش می دهد.

 • 2- فلاونوئیدها

لوتئولین (Leuteolin)، کامفرول (kaempherol)، و سایر فلاونوئیدهای حاوی گروه هیدروکسیل فنولیک، و همچنین تمام فلاون ها، خواص ضد جهش زایی از خود نشان دادند.
ایزوفلاون ها و گلیکوزیدهای فلاونوئیدی دارای خواص ضد جهش زایی قوی هستند.
هیسپیدولین و هورتنسین در هنگام آزمایش بر علیه 2-آمینو آنتراسن، ترکیبی که باعث جهش های ناشی از آفلاتوکسین B1 می شود، اثر ضد جهش زایی دارند.
فلاونوئیدهای آب مرکبات دارای خواص ضد سرطانی و ضد جهش زایی هستند.
سالمونلا تیفی موریوم برای بررسی فعالیت ضد جهش زایی همه این فلاونوئیدها در برابر جهش زاهای مختلف استفاده شده است.

 • 3- آنتراکینون ها

مشخص شده است که آنتراکینون های Aloe barborescence دارای خواص ضد جهش زایی هستند.
آنترون، آکریدون و گزانتون، مواد شیمیایی که از نظر شیمیایی شبیه به آنتراکینون ها هستند، دارای خاصیت ضد جهش زایی هستند که آنترون قوی ترین نمونه است.
تمام نفتاکینون ها آنتی جهش زاهای قوی هستند.

 • 4- ترکیبات فنلی

برخی از مواد شیمیایی فنولیک مانند اسید الاژیک موجود در توت فرنگی، تمشک، انگور، گردو و غیره، ضد جهش زا هستند.
خواص ضد جهش زایی چای سبز و چای سیاه به موادی مانند اپی کاتچین، (-) اپی کاتچین گالات، (-) اپی گالوکاتچین و (-) اپی گالوکاتچین گالات نسبت داده شده است.
خواص ضد جهش زایی چای سبز می تواند دفعات تبادل کروماتید خواهر ناشی از کشیدن سیگار را متوقف کند.
فنولیک‌های موجود در زردچوبه و میخک، یعنی کورکومین و اوژنول، جهش‌زایی تولید شده توسط جهش‌زاهای مستقیم مانند N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine را مهار می‌کنند.
اوژنول جهش زایی ناشی از تنباکو را در تست ایمز مهار می کند.

 • 5- کاروتنوئیدها

کاروتنوئیدها بر فعال شدن پروموتاژن ها تأثیر می گذارند.

فعالیت ضد جهش زایی β-کاروتنر، کانتاکسانتین، β-carotene-8-apo-β-carotenal و 8-آپو-بتا-کاروتن متیل استر کاهش وابسته به دوز را در جهش زایی نشان داد.

 • 6- دیترپنوئیدها

اریتروکسی دیول، یک ترکیب شبه دی ترپنوئید جدا شده از Aquillaria agallocha، اثر ضد جهش زایی و ضد سرطانی را نشان داد.
Pulcherrimins A، B، C و D، چهار دی ترپن دی بنزوات جدید جدا شده در ریشه Caesalpinia pulcherrima، در یک سویه مخمری با کمبود ترمیم DNA فعال کشف شد.

 • 7- کومارین

ترکیبات ضد جهش زا مانند کومارین، umbelliferone و 8-متوکسی پسورالن از منابع مختلف گیاهی شناسایی شده اند.
پسورالن از Psoralea corylifolia، ایمپراتورین و استول از Selinum monniere می تواند جهش زایی ناشی از بنزو[α] پیرن را کاهش دهد.

 • 8- تانین ها

خواص آنتی اکسیدانی برخی تانین ها در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو سلولی، مانند پراکسیداسیون لیپیدی، برای قابلیت های ضد سرطان و ضد جهش زایی آنها بسیار مهم است.
کاتچین (Catechin)، الاژیک اسید (ellagic acid) و گالیک اسید (gallic acid) دارای خواص ضد جهش زایی در برابر جهش زایی ناشی از جهش زاهای شناخته شده هستند.

 • 9- استروئید هورمونی

مشتقات مصنوعی بتا استرادیول، اتینیل استرادیول و مسترانول که هر دو معمولا در قرص های ضد بارداری یافت می شوند، هر دو مهارکننده های جهش زایی قوی بودند که در دوزهای نانومولار عمل می کردند.

هورمون‌های تستوسترون، β-استرادیول و دی اتیل استیل‌بسترول در آزمایش‌هایی که از مخمر بدون مکانیسم فعال‌سازی متابولیک خارجی استفاده می‌کردند، ضد جهش‌زا و هم‌ترکیب‌زا بودند.

 • 10- ساپونین ها

متابولیت‌های ساپونین جینسنگ معرفی‌شده توسط باکتری‌های روده انسان به عنوان آنتی ژنوتوکسیک در برابر clastogenicity ناشی از بنزو[α] پیرن کشف شد.

 • 11- محصولات دریایی

انواع جهش زاها در توانایی خود برای ایجاد جهش در سالمونلا تیفی موریوم توسط متابولیت های ثانویه خاصی که در گونه های دریایی رایج هستند، بالقوه مهار می شوند.

الاتول و ابتوسول دو ماده ضد جهش زا هستند که در عصاره خرگوش دریایی کشف شده اند.

با استفاده از یک سنجش ضد جهش زایی، جلبک سبز Cymopolia barbata برای جداسازی cymobarbatol و 4-isocymobarbatol استفاده شد.

 • 12- ترکیبات متفرقه

ترکیبات آلی گوگرد موجود در عصاره سیر با فعالیت ضد جهش زایی قابل توجهی شامل آجوئن و یکی از مشتقات آلیسین است.

نشان داده شده است که بسیاری از زیرگروه های متنوع دیگر فیتوکمپون ها (phytocompound) ، از جمله کافئین، تریگونلین و پیپرین، دارای فعالیت های ضد جهش زایی هستند.

اسانس بادرنجبویه دارای اثر ضد جهش زایی در برابر ریز هسته های ناشی از نیترات سرب و سیکلوفسفامید و انحراف کروموزومی است.

محصولات غذایی به عنوان آنتی جهش زا

برخی از ادویه ها و سبزیجاتی که به طور منظم مصرف می شوند، از جمله زردچوبه، خردل، سبزیجات برگ سبز و گونه های آلیوم، دارای خواص ضد جهش زایی و ضد سرطان هستند.

عصاره برگ اسفناج هندی، کورکومین و اوژنول، فنولیک موجود در زردچوبه و میخک، ضد جهش زایی گزارش شده است.

در آزمایش ایمز، آلکیل-رزورسینول ها، مواد آمفی دوستی که اغلب در دانه های گندم وجود دارند، شواهدی از ضدجهش زایی را نشان دادند.

یک کارآزمایی مداخله ای انسانی با استفاده از کاروتنوئیدهای مختلف در محصولات گیاهی نشان داد که افزودن محصولات گوجه فرنگی، هویج یا اسفناج به رژیم غذایی به میزان قابل توجهی میزان آسیب DNA لنفوسیتی را کاهش می دهد.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: