تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید

Tetraethylammonium hydroxide

 • کد: 822149
 • اسم ماده: تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید
 • فرمول شيميايي: C8H21NO
 • جرم مولی: 147.262 گرم بر مول
 • غلظت: 1.01 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: <-25 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 102 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم در لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: 19 الی 21 درصد
 • مقدار: در ظروف پلاستیکی 250 میلی لیتری و یک لیتری
 • اسیدیته: >13 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع بی رنگ
 • دماي نگهداری: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت سنتز
 • خطرات: GHS05
تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید مرک

ویژگی

تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید یک ترکیب آلی با فرمول (C2H5)4NOH به اختصار Et4NOH است که معمولاً به عنوان یک محلول آبی دیده می شود. این نمک Et4NOH است. گروه های هیدروکسید توسط پیوندهای هیدروژن به آب تبلور متصل می شوند. این ماده از Tetraethylammonium bromide توسط متاتوز نمک، با استفاده از یک ستون تبادل یونی پر از هیدروکسید یا با عملکرد اکسید نقره تهیه می شود. تیمار Et4NOH با طیف وسیعی از اسیدها منجر به تولید آب و سایر نمک های تترآتیل آمونیم می شود:

Et4NOH + HX → Et4NX + H2O

کاربرد

این ترکیب به عنوان محلول در آب یا الکل ها که بی رنگ و بسیار قلیایی هستند، استفاده و توزیع می شود. همچنین معرف متداول در سنتز آلی است. همچنین در تهیه زئولیت استفاده می شود.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.