ال آسپاراژین منوهیدرات = آسپاراژنیک اسید سمیامید = ال آسپاراژین تک آبه

L-Asparagine monohydrate = Asparaginic acid semiamide = Asn = l-asparagine hydrate

 • کد: 101566
 • اسم ماده: ال آسپاراژین مونوهیدرات
 • فرمول شيميايي: C₄H₈N₂O₃.H₂O
 • جرم مولی: 150.14 گرم بر مول
 • غلظت: 1.07 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 215 الی 217 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 22 گرم بر لیتر
 • خلوص: 99 الی 101 درصد
 • مقدار: در ظروف پلاستیکی 100گرمی و یک کیلویی
 • اسیدیته: 4 الی 5.5 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: جامد سفید رنگ
 • دماي نگهداري: 5 تا 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت سنتز
 • خطرات: –
ال آسپاراژین مونوهیدرات مرک

ویژگی

بیوسنتز آسپاراژین توسط آسپاراژین سنتتاز وابسته به گلوتامین در بافت های پستانداران کاتالیز می شود. افزایش سطح آسپاراژین آزاد در گیاهانی که به صورت خشکسالی یا نمک زیاد با تنش روبرو هستند مشاهده می شود. همچنین در پیر شدن برگ و جوانه زدن بذر وجود دارد.

کاربرد

 • به عنوان یکی از اجزای محیط کشت مایکوباکتریوم ( Sauton’s medium ).
 • برای بررسی اثر آن در القای شار Ca2 + در ریشه های برنج.
 • به عنوان یک جزء از محیط تخمیر برای اسپورهای Blakeslea trispora.

آسپاراژین نسبت نیتروژن به کربن بالایی دارد و تنظیم کننده اصلی ذخیره و انتقال نیتروژن است. تخریب حرارتی آن در حضور قندها منجر به تشکیل اکریل آمید در غذاها می شود. آسپاراژین به عنوان عامل تبادل آمینواسید عمل می کند و برای هموستاز اسیدهای آمینه ضروری است. از تکثیر سلول های سرطانی طرفداری می کند.

ال آسپاراژین، یک اسید آمینه پروتئینوژنیک، در سیستم های کشت سلولی زیست تولید برای تولید پروتئین های نوترکیب درمانی و آنتی بادی های مونوکلونال و تحقیقات مبتنی بر کشت سلول استفاده می شود.

شرایط نگهداری

درب آن را محکم ببندید و در جای خشک نگهداری نمایید. دمای نگهداری این محصول بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.