کشت بسته، نیمه پیوسته، پیوسته

در این مطلب خصوصیات محیط کشت بسته، نیمه پیوسته، پیوسته و 20 تفاوت عمده آنها را بیان می کنیم.

تامین یک بستر برای هر فرآیند زیستی ضروری است، حتی اگر فقط نمک معدنی، نور و CO2 برای جلبک ها باشد. سوبسترا معمولاً به شکل قند است که یا در ابتدای فرآیند تهیه می شود یا به مرور زمان اضافه می شود. انتخاب روش مورد استفاده به ارگانیسم، کاربرد و هدف نهایی بستگی دارد.

کشت بسته (Batch Culture)

در کشت بسته، تمام اجزای محیط در شروع کشت در راکتور قرار می گیرند به جز گازهای اتمسفر، اسید یا باز برای کنترل pH و عوامل ضد کف.

تغییر مداوم در غلظت مواد مغذی در طول زمان وجود دارد و سیستم ناپایدار باقی می ماند.

کشت نیمه پیوسته (Fed-Batch Culture)

به عبارت ساده، کشت فید-بچ اصلاحی برای تخمیر بسته است. در کشت نیمه بسته تغذیه شده، مواد مغذی به صورت آسپتیک اضافه می شوند. این یک سیستم نیمه باز است و با افزودن سیستماتیک کشت، حجم کشت مایع در بیوراکتور افزایش می‌یابد. کشت فید-بچ مولدتر است، با افزودن متوالی کنترل شده مواد مغذی، عملکرد بهتری دارد، تراکم سلولی بالاتری را ممکن می کند و سنتز محصول را طولانی تر می کند. یکی از راه های جلوگیری از تبدیل شدن مواد مغذی به یک عامل محدود کننده، تامین مداوم آنها در طول کشت است. به این فرآیند Fed-Batch گفته می شود که یک سیستم نیمه باز است. مزیت تغذیه در طول کشت این است که به طور کلی امکان دستیابی به مقادیر بالاتر محصول را به طور کلی فراهم می کند.

در شرایط رشد خاص، میکروارگانیسم‌ها و یا سلول‌ها دائماً دو برابر می‌شوند و بنابراین منحنی رشد نمایی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل است که نرخ خوراک نیز باید به صورت تصاعدی افزایش یابد. به طور کلی، سوبسترا از طریق یک لوله سیلیکونی از بطری تغذیه به داخل ظرف کشت پمپ می شود. کاربر می تواند خوراک را در هر زمان به صورت دستی تنظیم کند (خطی، نمایی، پالس)، یا در صورت برآورده شدن شرایط خاص، مانند زمانی که غلظت زیست توده معینی حاصل می شود یا زمانی که یک ماده مغذی تخلیه می شود، مواد مغذی را اضافه کند.

کشت پیوسته (Continuous Culture)

کشت مداوم یک فرآیند پیوسته است که در آن مواد مغذی به طور مداوم به بیوراکتور اضافه می‌شوند و همزمان کشت مایع (حاوی سلول‌ها و متابولیت‌ها) حذف می‌شود. حجم محیط کشت به دلیل نرخ تغذیه و خروج ثابت است (یعنی مواد مغذی مصرف شده جایگزین می شوند و متابولیت های سمی از کشت حذف می شوند).

محیط کشت پیوسته بر دو نوع است:

کموستات (Chemostat)

که در آن سرعت رشد و تراکم سلول با ثابت نگهداشتن سرعت ورود مواد مغذی محدود کننده رشد (نیتروژن، فسفر، گلوکز) در یک حد ثابت حفظ می شود.

در چنین محیط کشتی به جز مواد مغذی محدود کننده رشد، سایر اجزاء به مقادیر بالاتر از آنچه که برای حفظ سرعت رشد سلولها در حد مطلوب مورد نیاز است، موجود هستند. ماده محدود کننده رشد به نحوی تنظیم شده است که کاهش یا افزایش آن باعث کاهش یا افزایش متناظری در سرعت رشد سلول ها می شود.

توربیدوستات (Turbidiostat)

که در آن محیط کشت تازه در پاسخ به افزایش کدری محیط کشت جریان می یابد، به طوریکه سوسپانسیون سلولی را در یک تراکم اپتیکی ثابت نگه دارد.

با برداشت سلول ها از محیط، تراکم بیوماس در حد ثابتی که از قبل تعیین شده است، حفظ می شود.

محیط کشت بسته، نیمه پیوسته، پیوسته

کشت بسته، نیمه پیوسته، پیوسته (20تفاوت عمده)

ردیفBatch cultureFed-batch cultureContinuous culture
1در تخمیر بسته، تمام اجزای محیط در شروع کشت در راکتور قرار می گیرند.تخمیر نیمه باز اصلاحی برای تخمیر بسته است که در آن مواد مغذی به طور سیستماتیک اضافه می شوند.کشت مداوم یک فرآیند پیوسته است که در آن مواد مغذی به طور مداوم به بیوراکتور اضافه می‌شوند و همزمان کشت مایع (حاوی سلول‌ها و متابولیت‌ها) حذف می‌شود.
2تخمیر در یک سیستم بسته انجام می شود.تخمیر در یک سیستم نیمه بسته انجام می شود.تخمیر در یک سیستم باز انجام می شود.
3این یک فرآیند ناپیوسته است.این یک فرآیند نیمه مستمر استروندی مستمر است.
4مواد مغذی همگی در ابتدای کشت تامین می شوند، بدون افزودن بیشتر بعداً مواد مغذی در ابتدا تامین می شود و بعداً به طور سیستماتیک در طول فرآیند کشت اضافه می شود.مواد مغذی به طور مداوم در طول فرآیند کشت اضافه می شوند و محصول تشکیل شده به طور مداوم خارج می شود.
5هنگامی که محصولات تشکیل می شوند، کل فرآیند متوقف می شودهنگامی که محصولات تشکیل می شوند، کل فرآیند متوقف می شوداین روند ادامه دارد و محصولات به طور مداوم از تخمیر خارج می شوند.
6میکروارگانیسم ها از چهار مرحله عبور می کنند
فاز تاخیر
فاز رشد نمایی
فاز ثابت
مرحله مرگ
میکروارگانیسم ها از چهار مرحله عبور می کنند
فاز تاخیر
فاز رشد نمایی
فاز ثابت
مرحله مرگ
میکروارگانیسم ها در طول فرآیند در فازهای تاخیر و رشد نمایی نگهداری می شوند.
7محیط داخلی ثابت نمی ماند.محیط داخلی ثابت می ماند.محیط داخلی ثابت می ماند.
8حجم مواد مغذی ثابت می ماند.حجم مواد مغذی افزایش می یابد.حجم مواد مغذی ثابت می ماند.
9پس از انجام فرآیند، تنظیم تخمیر تغییر نمی کندهنگامی که فرآیند تخمیر شروع می شود، محیط از بیرون تغییر می کندهنگامی که فرآیند تخمیر شروع می شود، محیط از بیرون تغییر می کند
10از آنجایی که مواد مغذی و سایر شرایط در داخل محدود است، بازده پایین است.از آنجایی که سطوح بهینه مواد مغذی حفظ می شود، نرخ بازدهی متوسط است.از آنجایی که سطوح بهینه مواد مغذی و سایر شرایط حفظ می شود، نرخ بازده بالاست
11احتمال آلودگی و جهش وجود ندارد.احتمال آلودگی و جهش وجود دارد.احتمال آلودگی و جهش وجود دارد.
12در طول فرآیند، کنترل کمتری بر رشد میکروبی و محصول مورد نظر وجود دارد.در طول فرآیند، کنترل بیشتری بر رشد میکروبی و محصول مورد نظر وجود دارددر طول فرآیند، کنترل بیشتری بر رشد میکروبی و محصول مورد نظر وجود دارد.
13کشت بسته در فرمانتورهای بزرگ انجام می شودکشت های Fed-batch در فرمانتورهای کوچک انجام می شودکشت های مداوم در فرمانتورهای کوچک انجام می شود.
14راه اندازی و اجرای تخمیر بسته ساده است.راه‌اندازی محیط Fed-Batch برای اجرا و نگهداری پیچیده و دشوار استراه اندازی کشت پیوسته برای اجرا و نگهداری پیچیده و دشوار است.
15بازده محصول کم استبازده محصول بالاست.بازده محصول بالاست
16تقاضای نیروی کار کمتر استتقاضای نیروی کار بالاستتقاضای نیروی کار بالاست
17سرمایه گذاری کمتر مورد نیازسرمایه گذاری بالا مورد نیاز استسرمایه گذاری بالا مورد نیاز است.
18روش های کنترل آسان و سریع هستندروش های کنترل پیچیده و زمان بر هستندروش های کنترل پیچیده و زمان بر هستند
19عمدتاً برای تولید محصولات ثانویه مانند آنتی بیوتیک ها استفاده می شود.عمدتاً برای تولید الکل و پروتئین های نوترکیب استفاده می شود.این عمدتا برای تولید متابولیت های اولیه مانند اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی استفاده می شود.
20محصول با فرآیند پایین دستی برداشت می شود.محصول با فرآیند پایین دستی برداشت می شود.پردازش پایین دستی پیچیده است.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: