کلرید طلا سه آبه سیگما آلدریچ
کولین کلراید سیگماآلدریچ
ال آسکوربیک اسید سیگماآلدریچ
هیدروکسی آپاتیت سیگما آلدریچ
کلسترول استراز
معرف ارلیخ سیگما آلدریچ
ان و ان متیلن بیس آکریل آمید سیگما آلدریچ
زغال فعال مرک
بروموفنل آبی سیگماآلدریچ
سدیم تیوسولفات پنج آبه مرک آلمان