سنجش میزان قند مصرفی محیط کشت

تعیین غلظت قند نمونه های مواد غذایی بسیار مهم است به ویژه در صنایع که کنترل کیفیت مواد غذایی تحت نظارت قرار گرفته می شود. روش های مختلفی برای سنجش میزان قند مصرفی محیط کشت وجود دارد مانند: روش فنول سولفوریک اسید، روش سوموگی نلسون و روش دی نیترو سالیسیلیک اسید. ما در این اینجا روش دی نیترو سالیسیلیک اسید یا همان روش DNS را توضیح می دهیم.

روش DNS

روش DNS برای تخمین میزان قند احیاء کننده (Reducing sugars) در محیط می باشد. قندهای احیاءکننده دارای یک گروه کربونیل آزاد (دسته ای بزرگ از ترکیبات آلی است که در آن یک اتم کربن به یک اتم اکسیژن با یک پیوند دوگانه متصل است) هستند که قابلیت احیاء بسیاری از معرف ها را دارا می باشند. همۀ مونوساکاریدها و بسیاری از دی ساکاریدها قند احیا کننده می باشند.

قاعده کلی روش DNS

زمانی که محلول قلیایی 3و5 دنیتروسالیسیلیک اسید با قند احیاءکننده واکنش می دهد (مانند گلوکز، لاکتوز و…) به 3-آمینو-5-نیتروسالیسیلیک اسید تبدیل می شود و رنگ معرف از زرد به  نارنجی یا قرمز تغییر می کند که این تغییر رنگ بستگی به غلظت قند احیاءکننده دارد.

روش DNS

روش کار

در این آزمون که به روش DNS معروف است از یک معرف ویژه به نام معرف DNS اسم برده شده است. معرف DNS از سه ماده 3و5 دنیتروسالیسیلیک اسید، سدیم هیدروکسید و سدیم پتاسیم تارتارات تشکیل شده، که در جدول زیر مقادیر استفاده شده آنها برای تهیه 1000میلی لیتر معرف DNS ذکرشده است.

مواد و مقادیر مصرفی مورد استفاده در تست DNS
اسم مادهمقادیرشرکت سازندهکد ماده
3و5 دی نیتروسالیسیک اسید10 گرمSigma-AldrichD0550
سديم هیدروكسید16 گرمMerck106498
سديم پتاسیم تارتارات300 گرمMerck108087

برای انجام اين آزمون پس از بررسي شرايط آزمايشگاهي و وسايل موجود در آزمايشگاه، پروتکل انجام شده به شرح زير است؟

  1. يک میلي لیتر نمونه با چهار میلي لیتر معرف DNS مخلوط شد.
  2. محلول به مدت پنج دقیقه در حمام آب داغ گذاشته شد.
  3. سپس محلول به سرعت به وسیله يخ سرد شد.
  4. پس از سرد شدن، محلول در اتاق قرار داده شد تا به دمای اتاق برسد.
  5. در نهايت جذب در طول موج 543 نانومتر گزارش داده شد.

برای تهیه منحنی استاندارد سنجش گلوکز از غلظت های مختلف گلوکز از صفر تا یک گرم در لیتر تهیه شود و میزان گلوکز آنها با طول موج 540 نانومتر سنجیده شود و نمودار آن رسم شود.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.