تفاوت همانندسازی و رونویسی

تفاوت همانندسازی و رونویسی

تکثیر DNA  فرآیندی است که در به دست آوردن دو رشته دختر که هر رشته حاوی نیمی از مارپیچ دوگانه DNA است. همانندسازی در فاز S چرخه سلولی اتفاق می افتد. آنزیم هایی که در این فرآیند شرکت می کنند DNA پلیمراز و DNA هلیکاز هستند.

از طرف دیگر رونویسی فرآیند انتقال اطلاعات ژنتیکی از DNA به RNA است. این فرآیند در فازهای G1 و G2 سلول انجام می شود. توسط RNA پلیمراز کاتالیز می شود.

در جدول زیر تعدادی از تفاوت همانندسازی و رونویسی وجود دارد:

ویژگیهمانندسازیرونویسی
وقوعفاز S چرخه سلولیفاز G1 و G2 چرخه سلولی
آغازگربرای شروع همانندسازی به پرایمر RNA نیاز داردبه پرایمر نیاز ندارد
آنزیمDNA پلیمراز، DNA هلیکازRNA پلیمراز، ترانس کریپتاز
تکثیر ژنومکل ژنوم کپی شده استفقط ژن های خاصی کپی می شوند
موقعیتدر امتداد رشته DNA فقط در امتداد 1 رشته DNA
ماده خامdATP, dTTP, dCTP and dGTPATP, GTP, CTP, and UTP
هدفحفظ ژنوم برای نسل های بعدیساختن کپی از RNA ژن ها به صورت جداگانه
نتیجه2 رشته دختریmRNA, rRNA, non-coding RNA and tRNA
تجزیهمحصولات تخریب نمی شوندمحصولات تخریب می شوند

اینها برخی از تفاوت های مهم بین Replication و Transcription بودند.

Replication چیست؟

همانندسازی DNA فرآیندی است که در آن یک مولکول DNA دو رشته ای به دو رشته دختر یکسان تقسیم می شود. به همین دلیل است که در طول تقسیم سلولی، هر سلول دختر حاوی اطلاعات ژنتیکی مشابه سلول مادر است. آنزیم اصلی مسئول همانندسازی DNA، DNA پلیمراز است. به هر رشته نوکلئوتیدهای جدیدی اضافه می کند.

Transcription چیست؟

رونویسی تبدیل مولکول های DNA به RNA است. RNA پلیمراز از یکی از رشته های DNA به عنوان الگو برای سنتز یک مولکول RNA مکمل استفاده می کند. مولکول RNA که سنتز می شود به عنوان رونوشت شناخته می شود.

نتیجه گیری

هر دو همانندسازی و رونویسی DNA شامل تولید یک کپی جدید از DNA در یک سلول هستند. رونویسی DNA در تکثیر DNA به RNA نقش دارد، در حالی که همانندسازی DNA کپی دیگری از DNA می سازد. هر دو فرآیند در تولید اسیدهای نوکلئیک جدید – DNA یا RNA – نقش دارند. اسیدهای نوکلئیک تازه تولید شده شباهت هایی دارند اما در عملکردشان متفاوت است. یعنی یکی در تقسیم سلولی و دیگری در بیان ژن نقش دارد.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.