آلکیل بنزیل دی متیل آمونیوم کلراید سیگما
ام ای اس هیدراته
نونا فلوئورو بوتان-1-سولفونیک اسید سیگما آلدریچ
کوماسی برلیانت بلو مرک
بتائین سیگما آۀدریچ
سدیم بی کربنات سیگما آلدریچ
نمک سدیم هپس سیگما آلدریچ
یدین مونوکلراید مرک
آلکیل بنزیل دی متیل آمونیوم کلراید سیگما