سدیم کلراید
برلیانت بلو جی
هیدروکسی نفتول بلو
بیسفنول A سیگماآلدریچ
نمک سدیم کربوکسی متیل سلولز سیگماآلدریچ
سدیم استات سه آبه سیگماآلدریچ
گالیک اسید مونوهیدرات سیگماآلدریچ
2و2 دی فنیل-1-پیکریل دی هیدرازیل سیگما آلدریچ
کورکومین مرک
کلرید طلا آبدار سیگما آلدریچ
آب عاری از نوکلئاز
محیط کشت موراشیگ و اسکوگ سیگماآلدریچ